ArticlesLinux ServerOpensourceUbuntu

การติดตั้ง Grafana บน Ubuntu 22.04

Grafana เป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับการทำ Visualization และ Monitoring ในระบบ IT และองค์กรต่างๆ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบาย ในบทความนี้เราจะสอนวิธีการติดตั้ง Grafana บน Ubuntu 22.04 ของคุณ

Update ระบบก่อนเริ่มการติดตั้ง

sudo apt update 
sudo apt upgrade

ดาวน์โหลดและติดตั้ง Grafana

ให้เราเพิ่ม GPG key และ Repository ของ Grafana โดยใช้คำสั่งนี้:

wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add - 
sudo add-apt-repository "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main"

ติดตั้ง Grafana

ต่อมาให้ทำการติดตั้ง Grafana ด้วยคำสั่ง:

sudo apt update 
sudo apt install grafana

เริ่มใช้งาน Grafana

เมื่อติดตั้งเสร็จสิ้น Grafana คุณสามารถเริ่มใช้งานได้โดยใช้คำสั่ง:

sudo systemctl start grafana-server 
sudo systemctl enable grafana-server

เข้าสู่ระบบ Grafana

เมื่อ Grafana พร้อมใช้งานแล้ว คุณสามารถเข้าสู่หน้าต่างจัดการผ่านเว็บเบราว์เซอร์โดยไปที่:

http://[your_server_ip]:3000

หรือ

http://localhost:3000

สรุป

การติดตั้ง Grafana บน Ubuntu 22.04 เป็นกระบวนการที่ง่ายและมีความสะดวก โดยใช้ขั้นตอนที่ได้กล่าวมาข้างต้น คุณสามารถเริ่มต้นใช้งาน Grafana เพื่อ Visualization และ Monitoring ข้อมูลได้ทันที อย่างสะดวกและรวดเร็ว

Related Posts